Ringkøbing amts Husflid

Vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Ringkøbing amts Husflid og er hjemmehørende i det gamle Ringkøbing Amt.

§ 2 Landsorganisation

Foreningen er medlem af Fora.

§ 3 Formål

Det er foreningens formål at arbejde for udbredelse af kendskabet til husflid og støtte samarbejdet mellem områdets lokalforeninger.

§ 4 Virksomhed

Formålet søges opnået ved informations- og udstillingsvirksomhed samt gennem tilbud om medlemsaktiviteter i forskellige husflidsfag for alle aldersgrupper.

§ 5 Medlemmer

Personligt medlem af Ringkøbing amts Husflid bliver man ved betaling af et årligt kontingent, der fastsættes hvert år på generalforsamlingen.

§ 6 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer. Den konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer samt sekretær og fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden og varetager ledelsen i overensstemmelse med generalforsamlingens retningslinier. Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne med udsendelse af dagsorden og leder i øvrigt foreningens anliggender i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger. Formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer kan til enhver tid kræve afholdt bestyrelses­møder. Der skrives referat af møderne.

Et hvert bestyrelsesmedlem kan indkalde til bestyrelsesmøder. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er tilstede. Såfremt det ønskes, skal afstemninger foretages skriftligt. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 7 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og fastsætter de principielle retningslinier. Indvarsling sker ved skriftlig meddelelse til medlemmerne eller annoncering mindst  2 uger før. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest l uge før dens afholdelse.

Bestyrelsen udarbejder en dagsorden, der skal indeholde mindst følgende punkter:

 

 l.  Valg af dirigent og referent

  2. Aflæggelse og godkendelse af årsberetning ved formanden

  3. Aflæggelse og godkendelse af revideret regnskab

  4. Forelæggelse og godkendelse af budget for det kommende år

  5. Drøftelse af program for medlemsaktiviteter i det kommende år

  6. Indkomne forslag

  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

  8. Valg af revisor og  revisorsuppleant

  9. Fastsættelse af kontingent for næste år

10. Andre sager

Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er to år. På den årlige generalforsamling er skiftevis 3 og 2 af medlemmerne på valg. Hvis et bestyrelsesmedlem går af i årets løb, indtræder l. suppleanten på pladsen indtil næste generalforsamling.

Valgperioden for suppleanterne er l år. Revisorerne vælges for 2 år, således at der vælges én hvert år. Revisorsuppleanten vælges for l år.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødte stemmeberettigede deltageres antal.

Alle medlemmer jvf. §5 har stemmeret ved generalforsamlingen, såfremt kontingentet er betalt senest 1. april, og medlemmer over 18 år er valgbare til bestyrelsen.

Almindelig stemmeflerhed er gældende ved alle afstemninger.

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt flertallet af bestyrelsesmedlem­merne eller l/3 af medlemmerne skriftligt forlanger det. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsel med opgivelse af dagsorden. Reglerne om ordinær generalforsamling finder tilsvarende anvendelse her.

§ 9 Regnskab

Kassereren fører foreningens regnskab og er ansvarlig for dens midler.  Regnskabet revideres af foreningens revisorer og forelægges generalforsamlingen til godkendelse. Regnskabsåret følger kalenderåret. Flest mulige af foreningens midler skal opbevares i pengeinstitut.

Foreningen tegnes i økonomisk henseende af formanden, kassereren og et andet bestyrelsesmedlem.

 

§ 10 Vedtægtsændringer

Vedtægterne kan ændres på en generalforsamling med 2/3 flertal af de fremmødte. Vedtægterne skal være i overensstemmelse med Fora’s vedtægter.

 

§ 11 Opløsning

Opløsning af foreningen kan kun ske på en normalt indvarslet generalforsamling, hvor nedlæggelsen er et selvstændigt punkt på dagsordenen, og hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for nedlæggelsen. Beslutningen skal bekræftes af 2/3 af de fremmødte på en yderligere normalt indvarslet generalforsamling, der tidligst afholdes 14 dage efter den første.

Med henblik på at overholde formalia i forbindelse med foreningens lukning, herunder placering/forbrug af eventuelt overskydende midler m.v. skal Fora orienteres senest i forbindelse med indkaldelsen til den første generalforsamling, hvor nedlæggelsen skal til afstemning.

§ 12 Anvendelse af foreningens ejendom

Foreningens midler skal ved opløsning sikres til anvendelse ved eventuel genoptagelse af husflidsarbejdet på egnen. Hvis der ikke efter 10 års forløb har vist sig mulighed for at genoptage foreningens virksomhed, fordeles foreningens midler mellem områdets lokalforeninger.

Foreningens papirer afleveres til arkivering hos et lokalt museum eller arkiv.

 

Således vedtaget på generalforsamling den 22. april 2015.

Finn Glibstrup                                                   

dirigent